Polish (Poland)
Statut

Statut Fundacji Rehabilitacji Dostępnej TRANGO

Działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. nr 21, poz. 97), fundatorzy ustalają statut fundacji pod nazwą Fundacja Rehabilitacji Dostępnej TRANGO, zwanej dalej "Fundacją".

 

ARTYKUŁ 1 - NAZWA, SIEDZIBA I TEREN DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 1 Fundacja nosi nazwę: Fundacji Rehabilitacji Dostępnej TRANGO, zwana dalej Fundacją.

§ 2 Siedzibą Fundacji są Łomianki Dolne.

§ 3 Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4 Fundacja może działać poza obszarem Polski, jeżeli służyć to będzie realizacji jej celów statutowych i pozostanie w zgodzie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej i innego państwa.

§ 5 Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 6 Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw zdrowia

ARTYKUŁ 2 - CEL, ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI


§ 7 Celem Fundacji jest:

7.1.1 działania na rzecz poprawy dostępności i ciągłości leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych;

7.1.2 szkolenie i doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych;

7.1.3 wspieranie osób niepełnosprawnych w przechodzeniu na otwarty rynek pracy;

7.1.4 działalność informacyjno-propagandowa na rzecz osób niepełnosprawnych i wyrównywania ich szans w społeczeństwie;

7.1.5 edukacja, terapia i wsparcie psychologiczno-psychiatryczne dla niepełnosprawnych, ich rodzin, przyjaciół i opiekunów;

7.1.6 zapewnianie sprzętu rehabilitacyjnego i innych środków niezbędnych do życia i pracy osób niepełnosprawnych;

7.1.7 finansowanie świadczeń medycznych;

7.1.8 pomoc w przystosowaniu stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;

7.1.9 pomoc w dostosowaniu lokali mieszkalnych i innych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych;

7.1.10 działalność edukacyjno-szkoleniowa dla ludzi zajmujących się rehabilitacją i leczeniem osób niepełnosprawnych;

7.1.11 wspieranie działań na rzecz integracji społecznej w Europie i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

7.1.12 prowadzenie, wspieranie i udział w badaniach naukowych i klinicznych;

7.1.13 współpraca z ośrodkami medycznymi i innymi instytucjami na rzecz wypracowania i promowania standardów postępowania w rehabilitacji;

7.1.14 edukacja i promocja zdrowia i zachowań prozdrowotnych

7.1.15 wspieranie wymian międzynarodowych i krajowych;

7.1.16 wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej;

7.1.17 promocja i organizacja woluntariatu;

7.1.18 działalność charytatywna i pomoc społeczna;

7.1.19 wszelkie inne działania zgodne z duchem niniejszego postanowienia.

§ 8 Fundacja możeotwierać oddziały, przedstawicielstwa (w tym zagraniczne) i inne placówki.

§ 9 W realizacji swoich działań statutowych Fundacja współpracuje z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, instytucjami europejskimi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, szkołami, instytutami naukowymi, instytucjami ochrony i promocji zdrowia i innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą.

§ 10 Fundacja może być członkiem organizacji społecznych i gospodarczych, do których przystępuje na podstawie umowy.

ARTYKUŁ 3 - MAJĄTEK FUNDACJI i DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA


§ 11 Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3600 (trzech tysięcy sześćset złotych), z czego 1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 12 Dochody fundacji mogą pochodzić z:

12.1.1 dochodów z działalności gospodarczej,

12.1.2 darowizn, spadków, zapisów,

12.1.3 dotacji i subwencji osób prawnych,

12.1.4 dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

12.1.5 dochodów z majątku fundacji,

12.1.6 odsetek bankowych.

§ 13 Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

§ 13.1 Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy wyłącznie realizacji celów Statutowych.

§ 13.2 Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

 

13.2.1 Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

PKD 20

13.2.2 Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

PKD 22

13.2.3 Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych

PKD 26

13.2.4 Produkcja maszyn biurowych i komputerów

PKD 30

13.2.5 Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków

PKD 33

13.2.6 Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 36

13.2.7 Przetwarzanie odpadów

PKD 37

13.2.8 Budownictwo

PKD 45

13.2.9 Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami

PKD 51

13.2.10 Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego

PKD 52

13.2.11 Hotele i restauracje

PKD 55

13.2.12 Pośrednictwo finansowe pozostałe

PKD 65.2

13.2.13 Obsługa nieruchomości

PKD 70

13.2.14 Informatyka

PKD 72

13.2.15 Działalność badawczo-rozwojowa

PKD 73

13.2.16 Działalność rachunkowo- księgowa

PKD 74.12

13.2.17 Badanie rynku i opinii publicznej

PKD 74.13

13.2.18 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

PKD 74.14

13.2.19 Działalność w zakresie architektury i inżynierii

PKD 74.2

13.2.20 Reklama

PKD 74.4

13.2.21 Rekrutacja i udostępnianie pracowników

PKD 74.5

13.2.22 Działalność detektywistyczna i ochroniarska

PKD 74.6

13.2.23 Sprzątanie i czyszczenie obiektów

PKD 74.7

13.2.24 Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 74.8

13.2.25 Przedszkola i szkolnictwo podstawowe

PKD 80.1

13.2.26 Szkolnictwo na poziomie wyższym niż podstawowe

PKD 80.2

13.2.1 Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia

PKD 80.4

13.2.1 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

PKD 85

13.2.1 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne

PKD 90

13.2.2 Działalność związana ze sportem

PKD 92.6

13.2.3 Działalność rekreacyjna pozostała

PKD 92.7

13.2.4 Działalność usługowa pozostała

PKD 93

 

§ 13.3 Działalność, na prowadzenie której w myśl przepisów prawa należy uzyskać zezwolenie lub koncesję, zostanie podjęta przez Fundację dopiero po ich uzyskaniu.

 

ARTYKUŁ 4 - ZARZĄD FUNDACJI


§ 14 Władzami Fundacji są:

14.1.1 Rada Fundacji, zwana dalej Radą,

14.1.2 Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 15 Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

§ 15.1 Zarząd podejmuje wszelkie uchwały i decyzje w granicach swoich kompetencji i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

§ 15.2 Zarząd jest organem Fundacji właściwym do rozstrzygania i prowadzenia wszystkich spraw, o ile nie są zastrzeżone dla Rady Fundacji.

§ 15.3 Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa i Członków Zarządu

§ 15.4 Na czele Zarządu stoi prezes, który kieruje jego działalnością.

§ 15.5 Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę na rzecz Fundacji.

§ 16 Pierwszy Zarząd Fundacji składa się z trzech osób spośród fundatorów:
- Anna Czernuszenko – Prezes Zarządu
- Anna Bogucka-Bonikowska – Członek Zarządu
- Elżbieta Chazan-Polanowska – Członek Zarządu

§ 17O potrzebie zwiększenia składu Zarządu oraz zmiany niektórych jego członków stanowi Rada Fundacji, zwykłą większością głosów w obecności minimum 3/4 członków.

§ 17.1 Członka Zarządu może odwołać Rada Fundacji w sytuacji, gdy:

17.1.1 z przyczyn zdrowotnych utracił możliwość wykonywania swoich zadań, co stwierdza odpowiednie orzeczenie lekarskie,

17.1.2 popełnił przestępstwo, co jest niesporne, a akt oskarżenia został wniesiony do sądu,

17.1.3 wyrządził Fundacji znaczną szkodę majątkową ze swojej winy, co uznał lub stwierdza orzeczenie sądu.

17.1.4 Dobrowolnej rezygnacji, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

17.1.5 Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Fundacji w przypadku braku aktywnego uczestnictwa w pracach Fundacji przez okres dłuższy niż 12 miesięcy

 

§ 17.2 Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes, a w razie jego nieobecności członek Zarządu.

§ 17.3 W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszone osoby.

§ 17.4 Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a protokół podpisują prezes i członkowie zarządu.

§ 17.5 Tryb pracy Zarządu i podział czynności pomiędzy jego członków określa regulamin uchwalony przez Zarząd

§ 18 Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz ich podpisywania w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. Każdy Członek Zarządu w imieniu Fundacji może samodzielnie nabywać prawa i zaciągać zobowiązania o wartości nie wyższej niż 1000 PLN i ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa Zarządu Fundacji.

§ 18.1 Czynności prawnych wobec Prezesa Zarządu w imieniu Fundacji dokonuje oraz zawiera z nim umowy Przewodniczący Rady Fundacji lub pełnomocnik przez Radę do tego celu ustanowiony. Prezes Zarządu Fundacji reprezentuje Fundację przy czynnościach wobec pozostałych członków Zarządu Fundacji.

§ 18.2 Do obowiązków Zarządu Fundacji w szczególności należy:

18.2.1 zarządzanie majątkiem Fundacji;

18.2.2 planowanie i wykonywanie zadań wynikających z celów Fundacji;

18.2.3 podejmowanie działań zmierzających do powiększenia majątku Fundacji, w tym tworzenie zakładów gospodarczych;

18.2.4 propagowanie w mediach oraz wydawnictwach celów i zasad działalności Fundacji oraz wskazywanie możliwości korzystania z pomocy Fundacji;

18.2.5 przyjmowanie spadków, zapisów i darowizn;

18.2.6 planowanie wykorzystania środków finansowych i innych zasobów majątkowych Fundacji;

18.2.7 opracowanie sprawozdania z działalności Fundacji i przygotowanie sprawozdania finansowego za rok ubiegły;

18.2.8 tworzenie oddziałów, przedstawicielstw i innych placówek;

18.2.9 opracowanie regulaminów i instrukcji dotyczących działalności Fundacji;

18.2.10 ustalenie zasad wynagrodzenia za pracę członków Zarządu i pracowników Fundacji;

18.2.11 wnioskowanie do Rady Fundacji o zmianę statutu, połączenie i likwidację Fundacji.

§ 19 Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

ARTYKUŁ 5 - RADA FUNDACJI


§ 20 Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

§ 20.1 Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków..

§ 20.2 Rada w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

§ 20.3 Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ¾ głosów

§ 20.4 W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

§ 20.5 Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

20.5.1 dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

20.5.2 z upływem 12 miesięcy choroby lub trwałej niezdolności do wykonywania funkcji członka Rady.

20.5.3 utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

20.5.4 śmierci członka.

§ 20.6 Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§ 20.7 Posiedzenia Rady są protokołowane, a protokół podpisują przewodniczący i co najmniej jeden wiceprzewodniczący Rady.

§ 20.8 Pierwsza Rada Fundacji składa się z 3 osób powołanych przez Fundatorów:

- Marcin Bonikowski – Przewodniczący Rady Fundacji
- Tomasz Polanowski – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji
- Jacek Czernuszenko – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji

§ 20.9 Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

20.9.1 wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

20.9.2 nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

20.9.3 zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

20.9.4 powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa,

20.9.5 podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji.

20.9.6 podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,

20.9.7 podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 20.10 Rada Fundacji wykonuje swoje prawa i obowiązki na posiedzeniach kolegialnie, podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 20.11 Członkom Rady Fundacji przysługuje prawo do wynagrodzenia, i zwrotu uzasadnionych kosztów za udział w posiedzeniach Rady i wykonywanie nadzoru.

§ 20.12 Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

§ 20.13 Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.

§ 20.14 Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.

§ 20.15 Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 20.16 Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

§ 20.17 Posiedzeniom Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

 

ARTYKUŁ 6 - LIKWIDACJA FUNDACJI

 

§ 21 W przypadku uznania przez Radę Fundacji konieczności likwidacji Fundacji podejmuje ona stosowną uchwałę.

§ 21.1 Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 21.2 O likwidacji Rada Fundacji zawiadamia Ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 21.3 Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 3/4 członków uprawnionych do głosowania.

§ 21.4 Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

 

ARTYKUŁ 7 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22 Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 23 Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 24 Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przy-znawać je wraz z innymi nagrodami oraz wyróżnieniami, osobom fizycznymi prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

§ 25 Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Fundację osobowości prawnej.

§ 26 Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Rady Fundacji po zasięgnięciu opinii Zarządu zwykłą większością głosów w obecności minimum 3/4 członków urzędującej Rady Fundacji.

§ 27 Fundatorzy upoważniają Jacka Czernuszenko do jednoosobowego reprezentowania Fundacji w procesie rejestracji Fundacji przed odpowiednimi organami w celu uzyskania: numeru REGON, NIP, wpisu w rejestrach Krajowego Rejestru Sądowego oraz biurze rachunkowym.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.